İnanç ve Hikmet 2

1947 yılında Filistinli bir çoban Ölü Deniz kıyısı Kumran’da keçilerini ararken bir delikten taş atar ve orada bir mağara olduğunu farkeder. İçeri girdiğinde ise ağzı bağlı küplerde binlerce yazılı deri, papirüs ve bakır üzerine yazılı metinler vardır. Bunlar ağırlıklı olarak İbranice ve Aramice yazılmış, Tevrat ve dini metinlerdi. Yahudiliğin bir kolu olan Essenilere ait bu bulgular, 10 yıl boyunca 11 mağarada araştırıldı. Bu metinler bilinen en eski yazıtlar M.Ö. 250 en yenisi ise M.S. 68 olup bilgiye ulaşmak isteyen insanı heyecanlandırmıştır.

 

İlk yazıyı Sümerler bularak değişik yazıtlar günümüze kadar gelmiştir. Orhun Yazıtları gibi…

 

Konuya yukarıdaki bir olayla girdik. İlk kitap veya suhuf ya da yazıt diyeceğimiz insanlık tarihi boyunca giderek önem kazanmıştır. Kur’an da “Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda, İbrahim ve Musa’nın sayfalarında da vardır.” (A’la 18-19) “Ey Yahya, kitaba sımsıkı sarıl…” (Meryem-12) veya “Bunlar, apaçık kitabın ayetleridir. (Yusuf-1) gibi değişik Kur’an ayetlerinde kitabın değişik versiyonları vurgulanmaktadır.

 

Kitap okuma büyük bir erdemliliktir. İnsanın bilgiye ulaşması için kitap okuması çok güzel ve düşünce ufkuna yeni yeni şeyler katmak bunu tadanlar için harika bir olay!

 

Ama insan biraz ne okuduğunu ve kitaptan ne alması gerektiğini bilmeli! Öncelikle bu dünyada kendi serüvenini sorgulamalı, merak etmeli ve tatmin edici bilgilere ulaşmalı! Yaratılış, insan nedir, amacı ne olmalı? gibi… Yoksa geçici keyif veren, günübir10 İnanç ve Hikmet lik avutucu şeyler ki bir aşk romanı bu gibi şeyleri sağlamaktan uzaktır. Bu tarz şeyler okunmasın demiyoruz ama öncelikle kafamızdaki bu gibi sorulara yanıt bulmalıyız.

 

Elinizdeki bu kitap, size inanç yönünden katkısı olacak ve tatmin edici bilgilere veya kaynaklara yönlendirici olarak elinizden tutacaktır.

 

M. Said Yalvaç

 
İÇİNDEKİLER
Takdim.......................................................................................... 9
Merak, Keşif veya İnkişaf........................................................... 11
Zıhar............................................................................................ 14
Tevekkül ve Kabullenme.............................................................16
Sara-Epilepsi,...............................................................................18
Adba-Ne Mükafat Ama!,.............................................................19
Muhammed Ali (Cassius Marcellus Clay),..................................20
Çare,.............................................................................................21
Kalem,..........................................................................................22
Kılı Kırk Yarmak,.........................................................................24
Kur’an’ın Gurbeti,.......................................................................25
Kabre İmansız Girmek,................................................................27
Bir Alimin Nedameti,...................................................................29
İçki, Kumar,.................................................................................31
Beni Gördüler mi?,.......................................................................33
Bir Anlık Öfke,.............................................................................35
Hud (as), Ad kavmi ve kendine güvenmek,.................................37
Allah’ı Hatırlarlar,........................................................................39
Rahmet.........................................................................................40
Rahmet ve Tecellileri,..................................................................41
Başka Örnekler.............................................................................41
İstemede Metod,...........................................................................42
Hediye,.........................................................................................43
Allah’ın Emri,..............................................................................44
Ve Biz,..........................................................................................45
Nurları Tanıyanlar,.......................................................................48
İleriyi Görebilmek,...................................................................... 49
Riya,............................................................................................ 50
İyilik,........................................................................................... 52
4 İnanç ve Hikmet
İyiliğin Bedeli..............................................................................53
Allah Katında,..............................................................................54
Dünyanın Aldatamadıkları,..........................................................55
Esedullah,.....................................................................................57
Zalim ve Rahmet Ümidi,..............................................................58
Muhammed İkbal,........................................................................60
Karasso,........................................................................................61
Gıpta,............................................................................................62
İblis-Şeytan,.................................................................................63
Sadakat,........................................................................................65
Vesvese,........................................................................................66
Anne Kurt,....................................................................................67
Yavuz mu Yavuz,.........................................................................70
Kapılar,.........................................................................................73
Mus’ab Bin Umeyr,......................................................................75
Çöl Kaplanı,.................................................................................77
Teberrük.......................................................................................80
Dünyaya Küsmek,........................................................................80
Vesileler,.......................................................................................82
Geniş zaman,................................................................................83
Niçin geçiktiniz............................................................................84
Rahibe Terasa...............................................................................85
Yasemin Öğretmen,......................................................................87
Hiçbir Başarı Kolay Değildir,......................................................92
Ömür Azdır, Vazife Çoktur,.........................................................94
Mekr-i İlahi,.................................................................................95
Ayağı Kayanla,............................................................................ 96
İrtidat,.......................................................................................... 98
Şeyh Bahid,................................................................................. 99
İlahi Takdir,............................................................................... 100
Yunus (A.S),.............................................................................. 101
M.Said YALVAÇ 5
Kardeşlik,...................................................................................104
Üç Karanlık,...............................................................................105
Yorum,....................................................................................... 107
Tayyı Mekan,.............................................................................108
David Benjamin Keldani-Abdulehad Davud,............................109
İkbaldeki Ruh Asaleti,................................................................111
Çinli Muhammed’in Takvası,....................................................112
Pir Emir Sultan,..........................................................................115
Rukye,........................................................................................116
Şeyh Selim Vukuatı,...................................................................117
İhanetin Bedeli,..........................................................................118
Canım Sana Feda Olsun,........................................................... 118
Boş Bulunmak,...........................................................................121
Abdurrahman Şeref Laç,............................................................122
Tarık,..........................................................................................123
Endülüs’e Veda,.........................................................................124
Sahib-i Tertip,.............................................................................125
Fitne ve Rol,...............................................................................126
Derviş Vahdeti,...........................................................................127
Büyük Bir Zelzele,.....................................................................127
İnanca Saygı,..............................................................................128
Mevlevihane...............................................................................130
Rumman.................................................................................... 131
Fonksiyon,..................................................................................132
Urve İbnu Mes’ud ve Peygamber Feraseti,............................... 133
Sahib-i Yasin (Habib-i Neccar),................................................ 134
Gül Dururken,........................................................................... 136
Çağrı Filmi ve Müziği,.............................................................. 137
Gaybi Yardımla,........................................................................ 138
Vicdan,...................................................................................... 140
İman İnkılabı,............................................................................ 142
6 İnanç ve Hikmet
Kötü Alışkanlıklar ve Sonuçları,................................................144
Gandi ve Bediüzzaman,.............................................................146
Bağrına Bas,...............................................................................147
Tebliğ, Temsil ve İmaj,..............................................................148
Temsil.........................................................................................149
Ebu Zer,......................................................................................150
Aşk,............................................................................................151
Alem-i Yakaza,...........................................................................152
Bayezid-i Bistami,......................................................................153
Göz ve Şükür,.............................................................................154
Annenin Duası,..........................................................................156
Yangındaki Sırlı Hikmet,...........................................................157
Fitneler,......................................................................................158
Allah’ın Kılıcı,...........................................................................160
Yahudi, Fitne ve Ders,................................................................162
İnançsızlık Girdabı,....................................................................164
Esas Nerelisin?,..........................................................................165
Şeyh Hamidi Aksarayi (Somuncu Baba),..................................166
İstiklal Marşımız ve Mehmet Akif,............................................168
Güzeller Güzeli Çanakkale’ye Yardıma Geldi,..........................170
Arayan Bulur,............................................................................ 172
Allah Bizimledir,....................................................................... 174
İlk Vakıf,................................................................................... 176
Ladikli Ahmed Ağa,.................................................................. 177
Ezan-ı Muhammedi (s.a.v,........................................................ 180
Hubeyb,..................................................................................... 182
Asım.......................................................................................... 184
Zeyd Bin Desinne,.................................................................... 184
Tekzip,....................................................................................... 185
Kul Hakkı veya,........................................................................ 185
Ya Ahirete,................................................................................ 187
M.Said YALVAÇ 7
En Büyük Etki,...........................................................................188
Ehli İslam’ın elemleri,...............................................................190
Beyan,........................................................................................191
Bosna Hersek,............................................................................193
Gayretullah,................................................................................194
İfrat-Tefrit,.................................................................................195
Koloni,.......................................................................................197
Sekerat,.......................................................................................199
Zehir,..........................................................................................200
Saplantı,.....................................................................................201
Pir’in Ölümü,.............................................................................202
Deizm, Charles Blount ve Hz. Muhammed’e olan ihtiyaç,...... 203
Kuss Bin Saide,..........................................................................205
Fedakarlığın Böylesi,.................................................................207
Ebu Eyyub El Ensari,.................................................................211
Sen Bilirsin!,..............................................................................213
Yevmül Kıyameh,..................................................................... 214
Gelecekten Haber,..................................................................... 215
Demegoji,.................................................................................. 216
Siz ne Kaybettiğinizin Farkında Mısınız?................................. 217
Tehlikeli ve İnsanı Küfre Götüren Sözler,................................ 218
Onu tanımak.............................................................................. 221
Ve tanıtmak,.............................................................................. 222
Yılanların Öcü,.......................................................................... 224
Vahşi,......................................................................................... 225
İman ve Güven,......................................................................... 226
Tokadi Hayreddin Hazretleri,.................................................... 227
İnleyen Kütük,........................................................................... 228
Anne,......................................................................................... 228
Mübahele,.................................................................................. 229
Helal Kazanç,............................................................................ 231
8 İnanç ve Hikmet
Son yok,.....................................................................................233
Musibeti Diniye,........................................................................234
Moriskolar,.................................................................................236
Bütün Izdırabım,........................................................................238
Ecel Birdir, Değişmez,...............................................................239
Kırk Gün................................................................................... 239
Peygamberin Korunması,...........................................................240
Sınama,.......................................................................................243
Harama Nazar,...........................................................................244
Ettiğini Bulma,...........................................................................245
Hz. Nuh,.....................................................................................249
Yusuf’un Devesi,........................................................................250
Ağlamak mı?,.............................................................................255
Bir Tecrübeden Alınacak Ders,..................................................258
Malcom X,................................................................................ 259
Elijah Muhammed,.................................................................... 261
Bende Seni Unutacağım,........................................................... 261
Benimle Karşılaşacağını Hiç Düşündün mü?,.......................... 262
Hz. Hızır ve fırsatların kaçışı,................................................... 264
İnzar Et (Uyar),......................................................................... 266
İflas etmek istermiyiz?,............................................................. 269
Eğer ben kadın olsaydım!,........................................................ 270
Auguste Comte,......................................................................... 271
Abdullah Cevdet,...................................................................... 273
Köle’nin Bilgeliğ,..................................................................... 275
Bilal (ra),................................................................................... 276
Her Şeye Değer......................................................................... 277
Kalay......................................................................................... 279
Daha İyiye Doğru….................................................................. 281
İstifade edilen kaynaklar,.......................................................... 283